CÔNG TY TNHH ZEN PHƯỢNG HOÀNG

Giao thông vận tải Logistics

Vận chuyển hàng hóa và phân phối hàng hóa được đại diện rộng rãi trong nghiên cứu khoa học và địa lý, và một lượng lớn các lý thuyết không gian truyền thống đã được phát triển liên quan đến chi phí vận chuyển ban đầu có liên quan chặt chẽ với việc trao đổi hàng hoá với các chủ đề liên quan như sự xuất hiện Các mạng lưới sản xuất toàn cầu, những thay đổi cơ cấu trong bán lẻ hoặc để tạo ra hàng hóa tiêu dùng hiện đại.
 

Quản lý giao thông vận tải Logistics
Ở một mức độ nhất định, các quá trình này phụ thuộc vào việc chuyển tải thông tin, tài chính và hàng hoá thực sự hiệu quả. Về tổng quan về địa lý giao thông mới nổi của hậu cần và phân phối hàng hóa, vận tải được nhấn mạnh như một thành phần của một nhu cầu tích hợp.
 
Hiện nay, sự phát triển của logistics liên quan đến các khía cạnh cốt lõi của địa lý giao thông (các luồng, các nút / vị trí và mạng)


4 thoughts on “Giao thông vận tải Logistics”